Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Trung ương (61)
Trích yếu: V/v tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML
Ngày ban hành:
10/04/2024
Ngày có hiệu lực:
10/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015
Ngày ban hành:
29/12/2023
Ngày có hiệu lực:
15/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
23/11/2023
Ngày có hiệu lực:
23/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Ban hành Danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày ban hành:
13/06/2023
Ngày có hiệu lực:
30/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
14/05/2023
Ngày có hiệu lực:
01/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
05/04/2023
Ngày có hiệu lực:
25/05/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành:
23/02/2023
Ngày có hiệu lực:
23/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
09/02/2023
Ngày có hiệu lực:
01/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực