Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

19/01/2024 07:54 AM


(binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 18/01, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số năm 2023; triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2024. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ công tác CCHC đề ra trong năm 2023 đã được các cơ quan, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay, các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành 56/56 nhiệm vụ CCHC năm 2023 theo kế hoạch CCHC được UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 53 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 30 Quyết định và 23 Nghị quyết; công bố 53 TTHC mới, bãi bỏ và thay thế 463 thủ tục, rút ngắn thời gian so với quy định với 36 thủ tục... duy trì công khai đầy đủ, kịp thời 1.836/1.836 TTHC của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử, công khai thông qua mã QR tại bộ phận một cửa các cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ, công việc từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ tổ chức, cá nhân. Trong năm, cấp tỉnh đã giải quyết xong 67.995 hồ sơ thủ tục hành chính; cấp huyện đã giải quyết xong 123.221 hồ sơ; cấp xã giải quyết xong là 350.343 hồ sơ.

Về công tác chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chuyên môn có liên quan đã tham mưu UBND tỉnh ban hành khá đầy đủ và kịp thời các văn bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh. Hạ tầng viễn thông, hạ tầng mạng máy tính và thiết bị công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn; công tác an toàn thông tin mạng được đảm bảo. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh tiếp tục được phát triển và đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành, dùng chung với hệ thống của các Bộ, ngành Trung ương.

 

Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận đã làm rõ những kết quả đã đạt được, nhất là những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong đó, cần xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Tập trung thực hiện CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa các giấy tờ, thủ tục hành chính, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai, hộ tịch sử dụng các dịch vụ công trực tuyến…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng ghi nhận sự quyết tâm cao, chủ động của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, biểu dương, chúc mừng những sở, ngành địa phương xếp hạng cao trong công tác CCHC năm 2023 như Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, La Gi, Phan Thiết, Bắc Bình… Tuy nhiên, nhìn chung công tác CCHC và chuyển đổi số còn một số tồn tại, hạn chế. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, trong đó vai trò người đứng đầu chưa có sự sâu sát, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo; một số công chức, viên chức một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tâm lý sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả…

Để cải thiện nâng cao các chỉ số xếp hạng về CCHC, chuyển đổi số trong năm 2024, căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại các chỉ số còn yếu, thấp, chỉ ra nguyên nhân để tập trung chấn chỉnh, khắc phục. Rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời đề xuất sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hàng tuần tổ chức rà soát, theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, kịp thời chấn chỉnh khắc phục việc trễ hẹn hồ sơ; đồng thời thực hiện việc công khai danh sách các đơn vị, cơ quan, cá nhân để hồ sơ bị trễ hẹn. Tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đến khảo sát tìm hiểu thông tin và thực hiện các thủ tục đầu tư tại tỉnh.

Cần quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, nhất là những người phải thường xuyên phải tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính, đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính gắn với kết nối tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin các Bộ, ngành Trung ương và thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ thông qua môi trường điện tử, hạn chế để người dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với chính quyền, để tiết kiệm thời gian, chi phí. Tăng cường sử dụng các văn bản điện tử, nhất là chữ ký số, hộp thư điện tử đang hoạt động tại các cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, chủ động đào tạo, cập nhật kiến thức và thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng công nghệ cao về công nghệ thông tin. Cùng với đó là tăng cường động viên, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung; kiến quyết khắc phục ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ./.

TT Dân - Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận

  • Lượt truy cập:
  • Tháng này:
  • Hôm nay:
  • Đang trực tuyến: 1