Triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ngành BHXH Việt Nam năm 2024

06/03/2024 07:44 AM


Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 271/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 3 năm 2024 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ngành BHXH Việt Nam năm 2024.

Theo đó, mục đích Kế hoạch nhằm triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC theo các chương trình, chiến lược, kế hoạch, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành, nhằm bảo đảm hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa TTHC, tiết kiệm chi phí và thời gian, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

Tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hoá TTHC; bảo đảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính (trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở); bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức toàn ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết TTHC.

Đặc biệt, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những tồn tại trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH.

Ảnh minh họa

Kế hoạch triển khai nhóm các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gồm: Tập trung số hoá, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; Đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng DVC quốc gia; Xây dựng, hoàn thiện, ban hành Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP; Danh mục mã kết quả giải quyết TTHC; Danh mục mã loại giấy tờ theo quy định của BHXH Việt Nam.

Rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC; Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp DVC phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào công tác Hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm DVC trực tuyến liên thông trên Cổng DVC quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm DVC trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2024. Theo đó:

Kế hoạch đề rõ các nhiệm vụ triển khai thực hiện tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính gồm: Triển khai Rà soát, chuẩn hoá tờ khai, biểu mẫu TTHC phục vụ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành BHXH Việt Nam, đáp ứng yêu cầu DVCTT phải sử dụng các biểu mẫu điện tử tương tác để cho phép tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên môi trường mạng; cơ quan nhà nước các cấp phải kết nối, khai thác dữ liệu từ các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước khác theo quy định để tự động điền các thông tin vào biểu mẫu điện tử và cắt giảm thành phần hồ sơ, bảo đảm nguyên tắc tổ chức, cá nhân chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP.

Tiếp tục thực hiện Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các DVC trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm DVC trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Ngành BHXH Việt Nam đang triển khai thực hiện 02 nhóm DVC trực tuyến liên theo theo Đề án số 06 của Chính phủ về liên thông Khai sinh (Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi)Khai tử (Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Giải quyết mai táng phí). Đồng thời, đang tiếp tục tham gia hoàn thiện dự thảo Nghị định về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, theo đó nối tiếp và luật hoá Đề án số 06, đối với nhóm Khai tử, bổ sung nối tiếp DVC trực tuyến về thực hiện chế độ Tử tuất, thành (Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Giải quyết mai táng phí - Tử tuất).

Triển khai rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tăng cường các tiện ích, đa dạng hoá các hình thức đóng, sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, nộp tiền đóng và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Kế hoạch đề ra Số người nhận các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt trên tỷ lệ 68%, là một trong các giải pháp hoàn thành kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 38/QĐ-TT ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030.

Thực hiện cải tiến quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT  để cung cấp các DVC theo hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính. Theo đó, tiếp tục rà soát TTHC, DVC, đẩy mạnh việc thực hiện liên thông nhóm DVC trực tuyến tại bộ phận một cửa nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu của công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc và địa giới hành chính, gắn với số hoá 100% hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa được cập nhật vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Để các giải pháp về rà soát, tái cấu trúc quy trình, TTHC được hoàn thiện, Phương án đơn giản hóa TTHC đi vào thực tiễn, cần có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Do đó, lĩnh vực công nghệ thông tin cần triển khai thực hiện các nhóm giải pháp:

Nâng cấp, hoàn thiện, phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trong đó tập trung thực hiện phát triển nền tảng phân tích, kiểm soát quy định TTHC trong văn bản QPPL phục vụ công bố, công khai, rà soát, đánh giá TTHC; phát triển nền tảng xây dựng mẫu đơn, tờ khai điện tử tương tác phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến; hoàn thiện các danh mục dùng chung trên Cổng DVC quốc gia.

Nâng cấp Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành BHXH đáp ứng yêu cầu về quy trình, quy định nghiệp vụ của Ngành; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành BHXH với Cổng DVC quốc gia.

Tiếp tục tích hợp DVC trên Ứng dụng VssID phục vụ thực hiện các giao dịch DVC trên môi trường điện tử.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, DVC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cần thực hiện nghiêm việc Kết nối dữ liệu, công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng DVC quốc gia, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát theo đúng quy định, hướng dẫn.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, BHXH tỉnh/thành phố triển khai thực hiện, trong đó cần: Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, dành nguồn lực để triển khai có hiệu quả Kế hoạch; Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, rà soát, đơn giản hoá TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hoá công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp; Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý PAKN nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định./.

Thu Hương

  • Lượt truy cập:
  • Tháng này:
  • Hôm nay:
  • Đang trực tuyến: 1