BHXH Việt Nam triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính

25/03/2024 04:53 PM


Trong quý I năm 2024, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ, thống nhất công tác cải cách hành chính (CCHC) ở các lĩnh vực: Tổ chức hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ số.

Thứ nhất, về cải cách TTHC

Về công khai, niêm yết tổ chức hành chính (TTHC): BHXH Việt Nam đã công khai 25/25 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng TTĐT BHXH Việt Nam.

Tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024):  Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong kỳ: 4.681.756 hồ sơ (gồm 4.408.709 hồ sơ mới tiếp nhận và 273.047 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua).

Số hồ sơ đã giải quyết: 4.437.919 hồ sơ, đạt 94,8% so với tổng số hồ sơ phải giải quyết. Trong đó, số hồ sơ quá hạn: 267.629 hồ sơ, chiếm 5,7% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết. Số hồ sơ đang giải quyết 243.837 hồ sơ, chiếm 5,2 % so với tổng số hồ sơ phải giải quyết trong kỳ.

Tình hình tiếp nhận, phân loại, giải quyết phản ánh kiến nghị: Tổng số phản ánh, kiến nghị (PAKN) là 517, gửi trên Hệ thống tiếp nhận PAKN. Trong đó, số PAKN tiếp nhận để xử lý 232; số PAKN trả lại 285. Đã hoàn thành việc xử lý và thực hiện công khai 204; đang xử lý (trong thời hạn giải quyết): 28; đang xử lý (quá thời hạn giải quyết) 0.

Thứ hai, về cải cách tổ chức bộ máy

BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hệ thống ngành dọc, tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; cơ cấu, tổ chức các đơn vị trực thuộc tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động, yêu cầu, phạm vi và đối tượng quản lý, không chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, các đơn vị. Trong Quý I/2024, BHXH Việt Nam đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực tổ chức bộ máy.

Từ ngày 01/01/2024, toàn Ngành giảm 58 đầu mối cấp phòng trực thuộc  BHXH cấp tỉnh do kiện toàn, cơ cấu lại: Phòng Quản lý hồ sơ và Văn phòng thuộc 02 BHXH thành phố (BHXH TP. Hà Nội và BHXH TP. Hồ Chí Minh) (nhóm 1) thành Văn phòng BHXH thành phố; kiện toàn, cơ cấu lại Phòng Công nghệ thông tin và Văn phòng BHXH tỉnh thuộc 56 BHXH tỉnh (nhóm 3) thành Văn phòng BHXH tỉnh.

Thứ ba, về cải cách công vụ

Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, trong quý 1/2024, toàn Ngành đã tinh giản 01 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; ban hành Quyết định số 1996/QĐ-BHXH ngày 28/12/2023 phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2024 - 2026 đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã cử 44 công chức, viên chức tham gia các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ (29 công chức, viên chức tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính; 07 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính; 06 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính; 02 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế và tổ chức 02 Hội nghị tập huấn xây dựng Đề án VTVL đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương và 63 BHXH tỉnh, thành phố).

Thứ tư, về cải cách tài chính công

BHXH Việt Nam đã bố trí đủ kinh phí cho BHXH các tỉnh, thành phố để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 02 tháng (tháng 1 và tháng 2 năm 2024) cho hơn 3,3 triệu người hưởng với tổng số tiền chi BHXH, BHTN ước khoảng 78.053 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch về sắp xếp lại, xử lý nhà đất ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023-2025; trong quý I/2024, đã kiểm tra hiện trạng nhà đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Hải Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu: ghi nhận thực trạng quản lý, sử dụng nhà đất tại các đơn vị và đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất.

Thứ năm, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Triển khai Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định CSDL quốc gia về bảo hiểm; Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành, địa phương.

Phối hợp với Bộ Công an kết nối xác thực và chia sẻ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư. Đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 96 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 87,75 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, chiếm 97,3% tổng số người không tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với CSDL quốc gia về dân cư; phối hợp tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VneID, đến nay đã có hơn 15,4 triệu lượt truy vấn thông tin sổ BHXH thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ: kết nối, cung cấp thông tin trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống của BHXH Việt Nam đã kết nối, đồng bộ thông tin, dữ liệu đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn quốc; đã phối hợp với Bộ Tư pháp cung cấp 02 API tra cứu giấy chứng sinh, giấy báo tử và đã hoàn thành việc xây dựng API tiếp nhận dữ liệu khai tử từ hệ thống của Bộ Tư pháp sang hệ thống của Việt Nam.

Thứ sáu, triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trong quý I/2024, toàn Ngành đã tiếp nhận và xử lý hơn 4,3 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (tương đương 29,4 triệu hồ sơ gắn với từng người lao động, chiếm 87,2% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận và xử lý).

Thực hiện Đề án 06, BHXH Việt Nam đã triển khai các DVC trực tuyến sau:

- Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình: BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình, ban hành DVC, tích hợp, cung cấp DVC Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia từ tháng 7/2022. Hiện nay, DVC này đã được tích hợp chung vào DVC “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

- Liên thông “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi"; "đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí": Tính đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận: 718.407 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trong đó đã xử lý 714.072 hồ sơ (99,4%), đang xử lý 4.335 hồ sơ (chiếm 0,6%); 9.116 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí, trong đó đã xử lý 8.855 hồ sơ (chiếm 97,1%), đang xử lý 261 hồ sơ (2,9%). BHXH Việt Nam đã và đang duy trì Tổ hỗ trợ BHXH tỉnh, thành phố triển khai 2 nhóm TTHC liên thông, hạn chế tối đa tình trạng xử lý hồ sơ chậm, muộn.

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam thực hiện): Đã tích hợp dịch vụ công Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC quốc gia từ 12/4/2022. Tính đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 379.617 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

- Triển khai DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ: DVC "Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện” (bao gồm: đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu; chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký; đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện): Tính đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 7.434 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện.

DVC "Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT" (tích hợp DVC Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình vào DVC này): Tính đến nay, toàn Ngành đã tiếp nhận và xử lý 46.814 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT thông qua DVC này.

DVC “Giải quyết hưởng BHXH 1 lần” (thuộc nhóm áp dụng thí điểm xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp DVC trực tuyến): Đến nay mới có 05 hồ sơ phát sinh nhưng đều không hợp lệ do theo yêu cầu phải có chữ ký số được tích hợp trên thiết bị di động (chữ ký số từ xa) nhưng người có yêu cầu giải quyết đều chưa có chữ ký số từ xa.

Thứ bẩy, triển khai ứng dụng VssID - BHXH số

Tính đến nay, toàn Ngành đã phê duyệt gần 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập và sử dụng Cổng DVC BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID); đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID); đã triển khai chính thức từ 19/10/2023, đến nay đã có hơn 7,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập VssID.

Nhìn chung, những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút nguồn lực bên ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian qua, Ngành BHXH Việt Nam luôn xác định và quyết tâm thực hiện CCHC phải đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực, các khâu, triển khai thống nhất từ BHXH Việt Nam đến BHXH các tỉnh, thành phố. BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 đồng thời chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch.

Nội dung Kế hoạch đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao tại các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; đồng thời bám sát chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ./.                         

Quỳnh Trang

  • Lượt truy cập:
  • Tháng này:
  • Hôm nay:
  • Đang trực tuyến: 1