Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm từ ngày 29/3/2024

09/04/2024 04:11 PM


Ngày 29/3/2024, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 351/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, cơ quan này công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm liên quan chủ yếu tới chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm 10 nội dung: Tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi); chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến); giải quyết hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng.

Quyết định cũng quy định nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính. Cụ thể như: Trình tự và cách thức thực hiện; thành phần và số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng và cơ quan; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện và căn cứ pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội./.

VC

  • Lượt truy cập:
  • Tháng này:
  • Hôm nay:
  • Đang trực tuyến: 1