Năm 2021: Phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

23/06/2020 03:24 PM


(tapchibaohiemxahoi.gov.vn) Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị có liên quan trong thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 3,1 triệu người.

“Đòn bẩy” đến từ thời giãn cách

Ngày 27/03/2020, trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp theo Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/03/2020 về việc Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, ngày 30/03/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1020/BHXH-TCKT về Bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 04 và tháng 05/2020 qua hệ thống Bưu điện.

Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ tổ chức vào cùng 01 kỳ, áp dụng với cả 02 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện. Việc này mang lại tác động tích cực, đạt được hiệu quả “kép”: Không chỉ góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho hơn 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH toàn quốc; mà còn ít nhiều thúc đẩy nhanh hơn tiến trình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt. Người thụ hưởng đã quen dần với việc lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM, thay đổi thói quen chi tiêu, sử dụng hình thức thanh toán điện tử khi có nhu cầu giao dịch, mua bán.

Hướng đến mục tiêu 50% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... không dùng tiền mặt  

Vừa qua, tiếp tục thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 1823/KH-BHXH về Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025, yêu cầu toàn Ngành BHXH:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của Ngành về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng, tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện; các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng cung ứng dịch vụ chi hộ đảm bảo tính an toàn, bảo mật và thực hiện giao dịch điện tử.

Chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp để kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, tính bảo mật trong giao dịch thanh toán theo đúng quy định; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc chi trả, trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ chi hộ là đại lý của ngân hàng.

Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (thông qua trao đổi đoàn công tác, hội nghị, hội thảo...).

Xây dựng mục tiêu, lộ trình và giao chỉ tiêu cho từng BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) thực hiện chỉ tiêu vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ chi hộ là đại lý của ngân hàng đến năm 2025 phù hợp với lộ trình phát triển mô hình đại lý ngân hàng, kênh phân phối hiện đại, đặc biệt là ở các vùng chưa có hoặc ít có dịch vụ ngân hàng, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/05/2019 của BHXH Việt Nam, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả An sinh xã hội ở khu vực đô thị được chi trả qua phương thức không dùng tiền mặt; đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Lan Lê