BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản CSDL quốc gia về bảo hiểm

15/05/2024 08:02 AM


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 9/5/2024 quy định danh mục CSDL quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng CSDL quốc gia. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/5/2024.

Nghị định của Chính phủ nêu rõ, CSDL quốc gia được xây dựng, khai thác và sử dụng thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống thông tin CSDL quốc gia được quản lý, xây dựng, duy trì tập trung. Việc xây dựng, thu thập, cập nhật, quản lý, duy trì, khai thác, kết nối, chia sẻ, sử dụng các CSDL quốc gia phải tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quân sự, quốc phòng.

Chính phủ là chủ sở hữu dữ liệu và thống nhất quản lý dữ liệu. Chính phủ phân công chủ quản CSDL quốc gia thực hiện quản lý, khai thác và sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ. Bộ TT-TT quản lý nhà nước về việc tổ chức, quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin, CSDL quốc gia. Dữ liệu phát sinh từ hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc cơ quan cấp nào, thì cơ quan cấp đó chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu chính xác, kịp thời vào CSDL quốc gia.

Việc tuân thủ quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của CSDL quốc gia được thực hiện thường xuyên, liên tục từ khâu thiết kế, xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng; bảo đảm thống nhất kết nối giữa CSDL quốc gia với các CSDL, hệ thống thông tin khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan.

Bên cạnh đó, CSDL quốc gia phải đáp ứng các yêu cầu sau: Có mục tiêu phục vụ quản trị quốc gia, hoặc phục vụ giám sát, phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển của quốc gia; có chứa dữ liệu chủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ liệu giữa các CSDL, hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương. Có phạm vi khai thác và sử dụng rộng rãi trên toàn quốc, được kết nối, chia sẻ với bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết TTHC, CCHC, đơn giản hóa TTHC cho người dân, DN hoặc phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị định cũng quy định Danh mục CSDL quốc gia bao gồm 10 CSDL do các bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan chủ quản. Trong đó, BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản CSDL quốc gia về bảo hiểm. Cụ thể, CSDL quốc gia về bảo hiểm nhằm lưu trữ thông tin về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và thông tin y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương trên quy mô quốc gia...

CSDL quốc gia và CSDL của bộ, ngành, địa phương tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quy định bởi Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. CSDL của bộ, ngành, địa phương được lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu chủ của CSDL quốc gia thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương mình theo quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm tính cập nhật, đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia và yêu cầu an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Chủ quản CSDL của bộ, ngành, địa phương thu thập dữ liệu chủ của CSDL quốc gia phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau: Dữ liệu chủ thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương đó và là nguồn dữ liệu của CSDL quốc gia; là cơ quan chịu trách nhiệm cập nhật và điều chỉnh dữ liệu chủ...

Hà Thủy