Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh sơ kết công tác xây dựng đảng và Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020

20/07/2020 09:35 AM


Ngày 16/7/2020, Đảng ủy BHXH tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng và Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tố Loan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Trưởng các đoàn thể và đảng viên của toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Xuân Toan, Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy BHXH tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của cấp ủy cấp trên, các thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới, tình hình phát triển kinh tế - xã hội cho tất cả đảng viên. Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của các cấp cho tất cả đảng viên, quần chúng. Tập trung tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương; Thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thông tin, phản ánh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của đảng.

Cấp ủy các Chi bộ giám sát đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan. Đảng viên, quần chúng thực hiện theo đúng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020; thực hiện tốt giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế cơ quan, có lối sống, đạo đức trong sáng, lành mạnh, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhìn chung, tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên, quần chúng ổn định, an tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện công tác chuyên môn, tập thể Đảng ủy đoàn kết, thống nhất, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao, nghị quyết của Đảng bộ để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Ngành. Tính đến ngày 30/6/2020 có 88.390 người tham gia BHXH bắt buộc, số người tham gia BHTN là 79.084 người, số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.975 người, số người tham gia BHYT là 991.933 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 85,7% dân số. Toàn tỉnh thu được 1.168.803 triệu đồng, đạt 45,62% kế hoạch, đạt và vượt chỉ tiêu 0,6% so với tỷ lệ quy định; Tổng số nợ là 119.855 triệu đồng, chiếm 4,68% so với dự toán thu 2020. Công tác giám định BHYT và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được thực hiện kịp thời. Đã cấp 8.904 sổ BHXH, 490.687 thẻ BHYT; thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp. Quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chặt chẽ, đầy đủ cho 25.899 lượt đối tượng, với tổng số tiền là 477.191 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, kiểm soát TTHC và cải cách TTHC theo Nghị quyết số 49/NQ-CP, ngày 13/6/2017 của Chính phủ; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; giao dịch hồ sơ điện tử về BHXH, BHYT, BHTN; Từ ngày 01/01/2020, BHXH tỉnh Bình Thuận thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 10 bộ TTHC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Kết quả đến hết tháng 6, đã tiếp nhận 2.175 lượt hồ sơ. Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH 41 đơn vị; Phối hợp với Công an và Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thanh tra liên ngành đột xuất tại 03 đơn vị SDLĐ có dấu hiệu vi phạm, qua thanh tra, đã phát hiện và yêu cầu đơn vị khắc phục tổng số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT là 18.063 triệu đồng. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Xây dựng vị trí việc làm đối với công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh năm 2020.

Lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động sôi nổi, hiệu quả, tích cực tham gia các phong trào cơ quan, cấp trên phát động. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy vai trò cốt cán chính trị để thường xuyên theo dõi sâu sát tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng. Duy trì, củng cố Ban Chỉ huy Quân sự và Tiểu đội tự vệ, Đội phòng cháy, chữa cháy, thiên tai. Lãnh đạo giữ vững trật tự, an ninh và phòng chống cháy nổ an toàn tuyệt đối, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương trong việc ổn định tình hình ANTT trên địa bàn đứng chân; tăng cường thường trực cơ quan trong các ngày cao điểm như: Kỷ niệm ngày 19/4, 30/4, 01/5.... Đề cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn bí mật cơ quan. Xây dựng cơ quan an toàn, sạch đẹp, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, “Chuẩn văn hóa”.

Xây dựng Nghị quyết số 14-NQ/ĐUBHXH, ngày 21/02/2020 về thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ BHXH tỉnh năm 2020; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUBHXH, ngày 21/02/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Kiện toàn công tác tổ chức Đảng, sắp xếp, thành lập lại và thành lập mới 08 Chi bộ trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với điều kiện, tình hình thực hiện nhiệm nhiệm vụ của các Chi bộ.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, Đảng ủy hoàn tất hồ sơ chuyển Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, xây dựng Quy chế hoạt động của Đảng ủy, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định.

Thực hiện kiểm tra đảng viên về thực hiện Điều lệ Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kê khai tài sản, thu nhập; việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc đăng ký và thực hiện “Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020” của đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú. Quan tâm công tác phát triển đảng viên; xây dựng Kế hoạch số 10-KH/ĐUBHXH, ngày 31/01/2020 về phát triển đảng viên năm 2020; các Chi bộ trực thuộc tiếp tục xác minh lý lịch đối với quần chúng ưu tú. Tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ, các quần chúng ưu tú, hướng dẫn quần chúng ưu tú viết lý lịch xin vào Đảng. Cử 04 quần chúng ưu tú học lớp kiến thức về Đảng đợt 1/2020.

 

đ/c Phạm Thị Tố Loan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cũng trong dịp này, Đảng ủy BHXH tỉnh đã tổ chức Sơ kết công tác thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 06 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phạm Duy Hà – Đảng ủy viên thông qua Báo cáo Sơ kết và công bố quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Phạm Thị Tố Loan, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan & doanh nghiệp tỉnh hoan nghênh, biểu dương tập thể Đảng ủy BHXH tỉnh, các cá nhân tiêu biểu đã đóng góp vào những thành tích nổi bật trong 06 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế về nguyên nhân chủ quan cần phải khắc phục trong thời gian đến.

 

đ/c Phạm Xuân Toan, Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể trong phong trào
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 06 tháng đầu năm 2020.

 

đ/c Nguyễn Đình Chất, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân trong phong trào
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 06 tháng đầu năm 2020.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy BHXH tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và sát sao của Đảng ủy và thông qua các cấp ủy trực thuộc. Đồng chí Bí thư kết luận Hội nghị, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh, các đồng chí Bí thư các Chi bộ, lực lượng đảng viên tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, tiên phong trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung của Đảng bộ, tạo sự phối hợp giữa các Chi bộ, đoàn thể để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao./.

 

 

 

Hoàng Hà