Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT nhân kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020

01/07/2020 08:57 AM


Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Công văn số 2388/UBND-KGVX ngày 29/6/2020 về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 .

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền những nội dung của chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, trọng tâm là việc tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của các tổ chức, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp và cá nhân trong việc vận động, huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; Xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020.

Được biết, trong ngày 11/7/2020, ngành BHXH và ngành Bưu điện tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” trên phạm vi toàn tỉnh.

NT