Nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT phải là người thật sự chuyên nghiệp

30/07/2020 09:16 AM


Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những giải pháp hết sức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngay tại nơi cư trú, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động.

Tại Bình Thuận, sau gần 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy định hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH, ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, các hoạt động của Đại lý thu đã dần đi vào nền nếp. Đến 30/6/2020 đã đào tạo và phát triển được 137 Đại lý thu với 1.609 điểm thu và 1.928 nhân viên đại lý của 08 tổ chức (Xã, phường, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ…). Qua hệ thống Đại lý thu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, hàng năm đều đạt Kế hoạch BHXH Việt Nam, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh giao về phát triển đối tượng và tỷ lệ bao phủ BHYT.

              Nhân viên Đại lý thu tư vấn chính sách BHXH tự nguyện

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH cũng cho thấy một số những bất cập hạn chế như nhân viên Đại lý thu vẫn chưa chuyên nghiệp, còn kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa chủ động tiếp cận đến hộ gia đình và chưa hiểu sâu kỹ về chính sách BHXH, BHYT…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của các Đại lý thu, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, Nhân viên Đại lý thu cần phải được đào tạo bài bản, toàn diện về kiến thức lĩnh vực BHXH, BHYT, kỹ năng tiếp cận người dân, thực hiện quy trình thủ tục tham gia, theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ chính sách cho người tham gia khi có phát sinh hoặc yêu cầu.

Để xây dựng được hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, hiện đại và phát huy hiệu quả tối ưu, BHXH tỉnh phải thường xuyên, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kịp thời những quy định mới cho các Đại lý thu. Bên cạnh đó, đề nghị BHXH Việt Nam hoàn thiện quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để các địa phương, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế nhằm mở rộng, phát triển đối tượng tham gia, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, tiến tới BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động./.

Ngọc Tuấn