Tham gia BHYT góp phần xây dựng nông thôn mới

30/07/2020 10:39 AM


Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Thuận đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đến BHXH các huyện, thị xã theo từng giai đoạn.

         Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về phân công sở, ngành phụ trách tiêu chí, địa bàn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã thường xuyên rà soát, nắm bắt đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tại các địa phương, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Theo đó, BHXH Bình Thuận đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM bằng nhiều hoạt động thiết thực. Thống kê, báo cáo số người dân chưa tham gia BHYT, phân loại đối tượng có khả năng tham gia từng loại hình BHYT trên địa bàn từng huyện, xã; xác định việc triển khai thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, nhất là hộ cận nghèo, người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tham gia BHYT là góp phần để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng NTM, từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể đề ra giải pháp thực hiện; đăng ký với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh hỗ trợ các xã nghèo, phấn đấu đạt chuẩn NTM...

          BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện tốt Tiểu tiêu chí 15.1 (tỷ lệ người dân tham gia BHYT), nhằm duy trì, nâng chuẩn tiêu chí 15.1 và tỷ lệ người dân tham gia BHYT hiện tại của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến ngày 15/7/2020, toàn tỉnh có số người tham gia BHYT là 995.194 người, tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 86% dân số. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 59/96 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được UBND tỉnh công nhận, chiếm tỷ lệ 61,4%. Trong đó tiểu tiêu chí 15.1 hoàn thành và đạt tỷ lệ theo yêu cầu của Chương trình.

          Ngoài ra, BHXH tỉnh còn triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ xã nghèo, các gia đình khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau.  BHXH tỉnh đã phát động trong toàn thể công chức, viên chức ủng hộ 01 ngày lương/năm để quyên góp mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo nhằm phát huy truyền thống “tương thân tương ái” giúp cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo được chăm sóc sức khỏe theo chế độ BHYT, giúp họ thoát được cảnh tái nghèo do ốm đau, bệnh tật. Năm 2017, ủng hộ với số tiền gần 20 triệu đồng; Năm 2018 với số tiền 11,8 triệu đồng; Năm 2019 trao tặng 300 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tuy Phong và Bắc Bình và riêng 6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã trao tặng 300 thẻ BHYT cho Hộ gia đình cận nghèo xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân và xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình với số tiền hơn 25 triệu đồng từ nguồn đóng góp của công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

          Để phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được thực hiện hiệu quả, BHXH Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật BHYT; tập trung thông tin, tuyên truyền theo các chuyên đề trọng điểm nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong việc tham gia BHYT.

          BHXH Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể tại địa phương đối với công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, đơn vị, người lao động. Tham mưu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành ở địa phương đề xuất, bố trí ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp và học sinh, sinh viên có mức sống khó khăn tham gia BHYT; bố trí ngân sách hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đặng Minh Thông