Nâng cao ý thức pháp luật trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

30/07/2020 10:41 AM


Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2185/BHXH-PC để toàn ngành triển khai trực hiện.

Một buổi Tư vấn trực tuyến đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

Theo đó, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh/thành phố tổ  chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về Công tác phòng, chống  tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nhằm nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung cũng như phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nói riêng.

Nêu cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, qua đó phòng ngừa vi phạm pháp luật dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường đối với người bị thiệt hại do hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định pháp luật của công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH gây ra; phòng ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra. Thi hành kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, dân sự, lao động trong trường hợp cơ quan BHXH là người phải thi hành án theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định; kịp thời lập hồ sơ gửi kiến nghị khởi tố theo hướng dẫn  tại Công  văn  số 239/BHXH-PC ngày 22/01/2020  của BHXH Việt Nam về hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố khi có căn cứ về dấu hiệu phạm tội được quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội  trốn  đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật hình sự. Báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết. Thực hiện nghiêm việc thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH theo quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra chủ trì thực hiện báo cáo năm gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ theo lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Hà