Bảo hiểm xã hội – an tâm cho mọi gia đình

13/05/2024 03:15 PM


Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg, ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH). Qua đó, lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân, tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. BHXH tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân, đồng thời tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên các trục đường chính của thành phố Phan Thiết; tại trụ sở cơ quan BHXH các cấp với thông điệp: Thực hiện BHXH, BHYT toàn dân là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội. Không ngừng hoàn thiện chính sách BHXH vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người dân Việt Nam. Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn. Tham gia BHXH - Đóng góp hôm nay, để dành tương lai. Tham gia BHXH giúp phát triển doanh nghiệp bền vững. Bảo hiểm xã hội giúp bạn giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Tham gia BHXH là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình. BHXH tự nguyện - Của để dành của người lao động. BHXH tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của người lao động tự do. Nhận BHXH một lần sẽ bỏ lỡ cơ hội được nhận lương hưu hàng tháng và chế độ BHYT khi về già. Pháp luật xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về BHXH...

Cùng với mục tiêu chung là phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT toàn tỉnh năm 2024 đạt 93,55% theo Quyết định số 546/QĐ- TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 88/QĐ-UBND  ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024.  Hiện nay, số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 1.050.234 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,46%, còn thấp hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là 3,09% tương đương 115.519 người; BHXH tự nguyện là 8.889 người, đạt 33,1% kế hoạch, phấn đấu phát triển thêm 17.980 người mới đạt chỉ tiêu, kế hoạch được BHXH Việt Nam giao.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao,  BHXH Bình Thuận xác định tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền người dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT. Hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy người chưa tham gia BHXH, BHYT làm trọng tâm. Trong nhóm người được tuyên truyền là nhân dân, đặc biệt chú trọng lao động là nông dân, khu vực phi chính thức. Cần xác định tuyên truyền BHXH, BHYT là một loại dịch vụ. Do đó, phải từng bước thay đổi phương thức tuyên truyền theo cơ chế cung cấp dịch vụ, thay vì hoạt động mang tính hành chính nhà nước. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; tăng cường sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện, áp dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH, BHYT đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời nắm vững những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH, BHYT tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH, BHYT. Cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Điều này để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH, BHYT đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Phương Danh